ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ


ปีงบประมาณ :
หัวข้อเรื่องงานวิจัย :
หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย :
 
จำนวน 119 รายการ
ลำดับหัวข้อเรื่องงานวิจัย
1สารเสริมอาหารสัตว์อินทรีย์ชนิดผงไมโครแคปซูลจากวัสดุเศษเหลือปาล์มน้ำมัน
2การพัฒนาเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเเละระบบปฏิบัติการสำหรับโครงข่ายการกระจายน้ำเเละการระบายน้ำเพื่อการเฝ้าระวังเตือนภัย
3การบำบัดสีในน้ำทิ้งจากการผลิตแก๊สชีวภาพของโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันด้วยเทคโนโลยีโอโซน
4ผลกระทบจากการฆ่ามอดด้วยเครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกร่วมกับกระบวนการผลิตข้าวสารต่อคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิ (ปีที่ 2)
5การสร้างฐานข้อมูลในการกำหนดอัตลักษณ์ของแป้งข้าวที่เหมาะสมสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บางชนิด
6การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไชยาให้ไม่ไวต่อช่วงแสง มีระยะเก็บเกี่ยวและลำต้นสั้นลง โดยการผสมพันธุ์และใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือก
7การใช้กลีเซอรอลดิบคุณภาพสูงเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกใน อาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว (ต่อเนื่องปีที่ 2)
8อิทธิพลของปัจจัยทางกายภาพต่อความสามารถในการอยู่รอดของประชากรของแมลงหล่าในนาข้าว
9การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคเหนือ ประจำปี 2559 รอบที่ 2
10การพัฒนาระบบการรายงานและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งน้ำต้นทุนระดับหมู่บ้านเพื่อบริหารจัดการภัยแล้ง ผ่านโปรแกรมบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
12345678910...