ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ


ปีงบประมาณ :
หัวข้อเรื่องงานวิจัย :
หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย :
 
จำนวน 32 รายการ
ลำดับหัวข้อเรื่องงานวิจัย
1การพัฒนารูปแบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร (ปีที่ 3)
2การเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพพิเศษโดยวิธีการจัดการธาตุอาหารเพื่อการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งการชะลอการสูญเสียสารคุณภาพพิเศษระหว่างการเก็บรักษา
3การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบกฤษณาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4การศึกษาผลต่อเซลล์และหนูทดลองและคาดคะเนคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดจากรากหนอนตายหยากเล็ก (Stemona collinsiae)
5การจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
6การพัฒนาวิธีการประเมินความแก่เมล็ดพันธุ์พริกด้วยการวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์จากเปลือกหุ้มเมล็ด และวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พริกโดยการลดความชื้นแบบยิ่งยวดและดัดแปลงบรรยากาศเก็บรักษา
7โครงการลดการใช้สารเคมีในการปลูกกะหล่ำปลีในพื้นที่สูงจังหวัดตาก โดยการใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืชและการปลูกพืชแบบผสมผสาน
8การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ระยะ 3
9การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากน้ำลำไยเข้มข้นกึ่งแท้พร้อมเนื้อลำไยในภาชนะบรรจุปิด สนิท : น้ำลำไยเกล็ดหิมะ และน้ำลำไยโซดา
10ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนงานวิจัยภายใต้นโยบาย Food Valley และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา Food Valley ของไทย
1234