ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ


ปีงบประมาณ :
หัวข้อเรื่องงานวิจัย :
หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย :
 
จำนวน 112 รายการ
ลำดับหัวข้อเรื่องงานวิจัย
1การใช้กลีเซอรอลดิบคุณภาพสูงเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกใน อาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว (ต่อเนื่องปีที่ 2)
2อิทธิพลของปัจจัยทางกายภาพต่อความสามารถในการอยู่รอดของประชากรของแมลงหล่าในนาข้าว
3การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคเหนือ ประจำปี 2559 รอบที่ 2
4การพัฒนาระบบการรายงานและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งน้ำต้นทุนระดับหมู่บ้านเพื่อบริหารจัดการภัยแล้ง ผ่านโปรแกรมบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
5การทดสอบผลผลิตภายในสถานีของสายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียวที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข15 และขาวดอกมะลิ105
6การพัฒนาสายพันธุ์สับปะรดให้เหมาะสมกับผลสดและอุตสาหกรรมสับปะรด
7ระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้ของประเทศไทย
8การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษาเกาะพีพี
9การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความต้านทานต่อโรคยอดไหม้สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
10การพัฒนาวัสดุปิดแผลสองชั้นจากโพลิเมอร์ธรรมชาติผสมสารสกัดจากข้าวและน้ำมันหอมระเหยเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์(ปีที่2)
12345678910...