โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2560
เลขที่สัญญา
PRP6005020480
ชื่อโครงการภาษาไทย
การใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังหมักด้วยสารเสริมเป็นแหล่งวัตถุดิบในอาหารข้นสำหรับโคเนื้อ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
Using by-products from cassava flour industrial fermented with additives as feedstuffs sources in concentrate for beef cattle
ประเภทโครงการ
เชิงสาธารณะ
วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดโครงการ
15/03/2560 ถึง 14/03/2561
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฐิติมา นรโภค
หน่วยงานรับทุน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ระยะเวลาโครงการ
1 ปี 0 เดือน
คำเฉพาะ(ภาษาไทย)
กากมันสำปะหลัง สารเสริม กระบวนการหมักในกระเพาะ รูเมน โคเนื้อ
คำเฉพาะ(ภาษาอังกฤษ)
cassava pulp,additives,rumen fermentation,beef cattle
เนื้อหาเผยแพร่