โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2560
เลขที่สัญญา
PRP6005020830
ชื่อโครงการภาษาไทย
การผลิตวัตถุดิบดัดแปลงแป้งไหลผ่านสูงและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของแหล่งพลังงานเพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานไหลผ่านในสูตรอาหารสำหรับผลิตโคขุนคุณภาพดี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
Producing of modified high by pass starch and improving energy utilization to use as by pass energy source in high quality fattening beef diets
ประเภทโครงการ
เชิงสาธารณะ
วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดโครงการ
31/05/2560 ถึง 30/05/2561
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร
หน่วยงานรับทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระยะเวลาโครงการ
1 ปี 0 เดือน
คำเฉพาะ(ภาษาไทย)
การดัดแปลง,แป้งไหลผ่าน,แหล่งพลังงาน,อาหารสัตว์,โคขุน
คำเฉพาะ(ภาษาอังกฤษ)
modified,by pass starch,energy,diets,fattening beef
เนื้อหาเผยแพร่