โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2560
เลขที่สัญญา
POP6005011150
ชื่อโครงการภาษาไทย
โครงการติดตาม ประเมิน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหากรณีพิพาทเรื่องอ้อยและน้ำตาลกับบราซิลในองค์การการค้าโลก (WTO) และจัดทำแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลตามข้อผูกพันกับ WTO ที่ให้ลำดับความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
A Consultation Study to resolve the Dispute Settlement on the Sugar Industry between Brazil and Thailand in the World Trade Organization (WTO)
ประเภทโครงการ
เชิงนโยบาย
วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดโครงการ
01/08/2560 ถึง 31/07/2561
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
นาย วิโรจน์ ณ ระนอง
หน่วยงานรับทุน
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ระยะเวลาโครงการ
1 ปี 0 เดือน
คำเฉพาะ(ภาษาไทย)
กรณีพิพาทในองค์การการค้าโลก (WTO), อ้อยและน้ำตาลทราย, บราซิล, การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย
คำเฉพาะ(ภาษาอังกฤษ)
World Trade Organization (WTO), Dispute and Settlement in WTO, Sugar Cane, Sugar, Brazil, Restructuring
เนื้อหาเผยแพร่
ไม่มีข้อมูล