โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2561
เลขที่สัญญา
PRP6105021740
ชื่อโครงการภาษาไทย
การประยุกต์ใช้กากตะกอนอ้อยและวัสดุในท้องถิ่นเป็นวัสดุเพาะเห็ดเพื่อทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพาราของกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
Appling Using Filter Cakeand waste in Local is Substrate Cultivation Mushroom Substitute for of Farmer Group Mushroom Production in Buriram District
ประเภทโครงการ
เชิงสาธารณะ
วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดโครงการ
02/11/2561 ถึง 01/11/2562
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน
หน่วยงานรับทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ระยะเวลาโครงการ
1 ปี 0 เดือน
คำเฉพาะ(ภาษาไทย)
การประยุกต์ใช้,กากตะกอนอ้อย,วัสดุเพาะเห็ด,ขี้เลื่อยไม้ยางพารา
คำเฉพาะ(ภาษาอังกฤษ)
Appling Using,Filter Cake,Substrate Cultivation Mushroom,saw wood rubber tree dust
เนื้อหาเผยแพร่