โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2561
เลขที่สัญญา
CRP6105022600
ชื่อโครงการภาษาไทย
การพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อไฟโตพลาสมา สาเหตุโรคใบขาวของอ้อย โดยใช้เทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวและการวัดเชิงปริมาณ ด้วยเทคนิค Real-time LAMP
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
Development of a one-step LAMP colorimetric method and Real-time LAMP for detection of Phytoplasma, cause of sugar cane white leaf disease.
ประเภทโครงการ
เชิงพาณิชย์
วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดโครงการ
25/01/2562 ถึง 24/01/2563
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
นาง วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
หน่วยงานรับทุน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ระยะเวลาโครงการ
1 ปี 0 เดือน
คำเฉพาะ(ภาษาไทย)
เชื้อไฟโตพลาสมา,เทคนิคแลมป์,เทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว,เทคนิคแลมป์โดยการวัดเชิงปริมาณ,โรคใบขาวของอ้อย,อ้อย
คำเฉพาะ(ภาษาอังกฤษ)
Phytoplasma,LAMP,one-step LAMP colorimetric method,Real-time LAMP,Sugar cane White Leaf Disease,Sugar cane
เนื้อหาเผยแพร่