โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2561
เลขที่สัญญา
CRP6105021040
ชื่อโครงการภาษาไทย
การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด โซ่อุปทานและโลจิสติกส์กล้วยหอมไทย: กรณีศึกษาโซ่อุปทานกล้วยหอมในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการส่งออกสู่ตลาดประเทศจีนตอนใต้
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
The Analysis of Market Opportunities, Supply Chain and Logistics of Thailand ' s Sweet Banana : The Case study in Sweet Banana Supply Chain of Northern Thailand to Increase Export Opportunities in South China Market
ประเภทโครงการ
เชิงพาณิชย์
วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดโครงการ
22/08/2561 ถึง 21/08/2562
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
อาจารย์ วิชนนท์ ฟองตระกูล
หน่วยงานรับทุน
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ระยะเวลาโครงการ
1 ปี 0 เดือน
คำเฉพาะ(ภาษาไทย)
โอกาสทางการตลาด,โซ่อุปทาน,โลจิสติกส์,กล้วยหอมไทย,ภาคเหนือตอนบน,ส่งออก,จีน,จีนตอนใต้,R3A
คำเฉพาะ(ภาษาอังกฤษ)
Market Opportunities,Supply Chain,Logistics,Sweet Banana,South China,export,china,North Thailand,R3A
เนื้อหาเผยแพร่