โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2562
เลขที่สัญญา
PRP6205030440
ชื่อโครงการภาษาไทย
การใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคตายพรายในการผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพดีตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
Application of biocontrol agents to control Fusarium wilt for standard quality banana production
ประเภทโครงการ
เชิงสาธารณะ
วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดโครงการ
20/12/2561 ถึง 19/12/2562
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
รองศาสตราจารย์ จินันทนา จอมดวง
หน่วยงานรับทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ระยะเวลาโครงการ
1 ปี 0 เดือน
คำเฉพาะ(ภาษาไทย)
กล้วยหอมทอง โรคตายพราย การควบคุมโดยชีววิธี
คำเฉพาะ(ภาษาอังกฤษ)
banana,Fusarium wilt,biocontrol
เนื้อหาเผยแพร่
ไม่มีข้อมูล