โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2562
เลขที่สัญญา
CRP6205030430
ชื่อโครงการภาษาไทย
การควบคุมโรคหวีเน่าที่เกิดจากเชื้อราในกล้วยหอมด้วยโอโซน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
Crown Rot Control in Gros Michel Banana by Ozone
ประเภทโครงการ
เชิงพาณิชย์
วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดโครงการ
20/12/2561 ถึง 19/12/2562
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
นาย ณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม
หน่วยงานรับทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ระยะเวลาโครงการ
1 ปี 0 เดือน
คำเฉพาะ(ภาษาไทย)
โอโซน,ควบคุมโรคขั้วหวีเน่า,ฆ่าเชื้อแบบปลอ ดสาร,กล้วยหอมอินทรีย์,โรคขั้วหวีเน่าของกล้วยหอม
คำเฉพาะ(ภาษาอังกฤษ)
Banana Crown rot disease,Ozone,Crown rot control,non-chemical control,organic Gros Michel banana
เนื้อหาเผยแพร่