โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2562
เลขที่สัญญา
PRP6205012270
ชื่อโครงการภาษาไทย
เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเพื่อบรรเทาปัญหาการเผาใบอ้อยและเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
Machinery and Technology to Alleviate the Sugarcane Leaves Burning and Increase Soil Organic Matter
ประเภทโครงการ
เชิงสาธารณะ
วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดโครงการ
01/10/2562 ถึง 30/09/2563
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร. แก้วกานต์ พวงสมบัติ
หน่วยงานรับทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะเวลาโครงการ
1 ปี 0 เดือน
คำเฉพาะ(ภาษาไทย)
เครื่องจักรกล, สางใบอ้อย, อินทรียวัตุถุ, ปุ๋ยอินทรีย์,เครื่องโรยปุ๋ยอินทรีย์
คำเฉพาะ(ภาษาอังกฤษ)
Machinery, Sugarcane Leaf Plucking , Organic Matter, Bio-fertilizer, Fertilizer Sprinkling Machine
เนื้อหาเผยแพร่
ไม่มีข้อมูล