โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2563
เลขที่สัญญา
PRP6305030710
ชื่อโครงการภาษาไทย
เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำระดับแปลงเกษตรกรด้วยระบบน้ำหยดสำหรับมันสำปะหลังและอ้อย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
Water Management Technologyfor Cassavaand Sugarcaneby Drip Irrigation Systems in the Northeast
ประเภทโครงการ
เชิงสาธารณะ
วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดโครงการ
28/01/2563 ถึง 27/01/2564
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร. สุดชล วุ้นประเสริฐ
หน่วยงานรับทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระยะเวลาโครงการ
1 ปี 0 เดือน
คำเฉพาะ(ภาษาไทย)
อ้อย, มันสำปะหลัง, ระบบน้ำหยด, ความต้องการน้ำของพืช, ความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน
คำเฉพาะ(ภาษาอังกฤษ)
Sugarcane,Cassava, Drip Irrigation, Water requirement, Soli water holding capacity
เนื้อหาเผยแพร่
ไม่มีข้อมูล