โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2563
เลขที่สัญญา
CRP6305030320
ชื่อโครงการภาษาไทย
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพทางการเกษตรของปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยด้วยนาโนเทคโนโลยีในการปลูกอ้อย เฟสที่ 2
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
Agronomic Effectiveness and Economical of Controlled Release Fertilizers by Nanotechnology Worthiness for Sugarcane Production phase 2
ประเภทโครงการ
เชิงพาณิชย์
วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดโครงการ
17/12/2562 ถึง 16/12/2563
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
นักวิจัยอาวุโส วิยงค์ กังวานศุภมงคล
หน่วยงานรับทุน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ระยะเวลาโครงการ
1 ปี 0 เดือน
คำเฉพาะ(ภาษาไทย)
ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย,การปลูกอ้อย,นาโนเทคโนโลยี
คำเฉพาะ(ภาษาอังกฤษ)
Controlled release fertilizer,Sugarcane production,nanotechnology
เนื้อหาเผยแพร่
ไม่มีข้อมูล