โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2563
เลขที่สัญญา
PRP6305031900
ชื่อโครงการภาษาไทย
การพัฒนาวัสดุสองมิติสมัยใหม่เพื่อทำฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
Development of advanced two-dimensional materials for smart sugarcane farming
ประเภทโครงการ
เชิงสาธารณะ
วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดโครงการ
11/05/2563 ถึง 10/05/2564
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
รองศาสตราจารย์ บำเหน็จ สุดชมโฉม
หน่วยงานรับทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะเวลาโครงการ
1 ปี 0 เดือน
คำเฉพาะ(ภาษาไทย)
เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมี, กราฟีน, ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์, พาราควอต, ไกลโฟเซต, การตรวจจับโมเลกุล, วัสดุสองมิติ, การออกแบบในระดับอะตอม, ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย, การกักเก็บน้ำ, นาโนกราฟีนออกไซด์, ไมโคร/นาโนคอมโพสิตของตัวดูดซับยิ่งยวด, นาโนเทคโนโลยีทางการเกษตร,วัสดุสองมิติ, แกรฟีน, น้ำตาลซูโครส,กลูโคส,ฟรุกโตส, องศาบริกซ์, น้ำอ้อย, เครื่องวัดดัชนีหักเห
คำเฉพาะ(ภาษาอังกฤษ)
Electrochemical sensor, Graphene, Electronic tongue, Paraquat, Glyphosate, molecular sensing, two-dimensional materials, atomic-scale modelling; Controlled Release Fertilizer, Water Retention, Nanographen Oxide, Superabsorbent Micro/Nano composites, Nanotechnology in agriculture; Two-dimensional materials, graphene, sucrose, glucose, fructose, brix, sugarcane juice, refractrometer
เนื้อหาเผยแพร่
ไม่มีข้อมูล