โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2556
เลขที่สัญญา
CRP5407010250
ชื่อโครงการภาษาไทย
การพัฒนากระบวนการผลิตไฮเทนจากวัตถุดิบชีวมวลประเภทน้ำตาลโดยใช้น้ำอ้อยเป็นสับเสตรท ต้นแบบ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
Development of hythane production process from sugary biomaterials using sugarcane juice as model substrate
ประเภทโครงการ
เชิงพาณิชย์
วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดโครงการ
05/07/2554 ถึง 04/07/2556
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
นาง อลิศรา เรืองแสง
หน่วยงานรับทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระยะเวลาโครงการ
2 ปี 0 เดือน
คำเฉพาะ(ภาษาไทย)
ไฮโดรเจน, มีเทน, ไฮเทน, น้ำอ้อย, สับเสตรทต้นแบบ
คำเฉพาะ(ภาษาอังกฤษ)
Hydrogen, methane, hythane, weet sorghum, model substrate
เนื้อหาเผยแพร่