โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2555
เลขที่สัญญา
CRP5507010010
ชื่อโครงการภาษาไทย
การพัฒนากระบวนการหมักที่ประหยัดพลังงานโดยการใช้แบคทีเรียทนร้อนในการเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพของน้ำอ้อยและเศษอาหารเพื่อผลิตกรด L-lactic
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
Development of Energy Saving Fermentation Process by Using Thermotolerant Bacteria in Bioconversion of Sugar Cane Juice and Food Waste to L-Lactic Acid
ประเภทโครงการ
เชิงพาณิชย์
วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดโครงการ
03/10/2554 ถึง 02/10/2555
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย ลีลาวัชรมาศ
หน่วยงานรับทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระยะเวลาโครงการ
1 ปี 0 เดือน
คำเฉพาะ(ภาษาไทย)
กรดแอล-แลคติค น้ำอ้อย เศษอาหาร การแปรรูปเชิงชีวภาพ แบคทีเรียทนร้อน กระบวนการหมักที่ประหยัดพลังงาน
คำเฉพาะ(ภาษาอังกฤษ)
L-Lactic acid, Sugar cane juice, Food waste, Bioconversion, Thermotolerant bacteria, Energy saving fermentation process
เนื้อหาเผยแพร่