โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2557
เลขที่สัญญา
CRP5705020460
ชื่อโครงการภาษาไทย
การศึกษาผลและประสิทธิภาพของยาสมานแผลช่องปากสูตรที่มีอะซีแมนแนนสกัดจากว่านหางจระเข้เป็นสารออกฤทธิ์หลักรูปแบบออราเบส ในการรักษาแผลร้อนใน (ระยะที่สอง)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
Effect and efficiency of the oral wound promoting healing agent contained acemannan extracted from Aloe vera in orabase in treatment of oral apthous ulcer (phase II)
ประเภทโครงการ
เชิงพาณิชย์
วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดโครงการ
05/07/2557 ถึง 04/07/2558
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. พสุธา ธัญญะกิจไพศาล
หน่วยงานรับทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาโครงการ
1 ปี 0 เดือน
คำเฉพาะ(ภาษาไทย)
สมุนไพรทางการแพทย์, ว่านหางจระเข้, อะซีแมนแนน, การหายของแผล, แผลร้อนใน, การศึกษาทางคลินิก
คำเฉพาะ(ภาษาอังกฤษ)
herbal medicine, aloe vera, acemannan, wound healing, apthous ulcer, clinical study
เนื้อหาเผยแพร่