โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2550
เลขที่สัญญา
CRP5005010020
ชื่อโครงการภาษาไทย
การเร่งรัดงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
Intensive Research and Development of Cane Varieties
ประเภทโครงการ
เชิงสาธารณะ
วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดโครงการ
15/02/2550 ถึง 15/02/2555
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์
หน่วยงานรับทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะเวลาโครงการ
6 ปี 0 เดือน
คำเฉพาะ(ภาษาไทย)
อ้อยน้ำตาล, อ้อยพลังงาน, การเปรียบเทียบพันธุ์, การเขตกรรม
คำเฉพาะ(ภาษาอังกฤษ)
sugarcane, energycane, varietal trial, agricultural practise
เนื้อหาเผยแพร่