โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2558
เลขที่สัญญา
CRP5805011630
ชื่อโครงการภาษาไทย
การวิจัยและพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพอ้อยภาคสนามโดยใช้ตัวตรวจจับแสงย่านใกล้อินฟราเรดแบบหลายความยาวคลื่น
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
Research and Development of Sugar Cane Quality Analyzer for Fieldwork by Multi-Wavelength NIR Photometer
ประเภทโครงการ
เชิงพาณิชย์
วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดโครงการ
17/08/2559 ถึง 16/08/2560
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
หน่วยงานรับทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะเวลาโครงการ
1 ปี 0 เดือน
คำเฉพาะ(ภาษาไทย)
แสงย่านใกล้อินฟราเรด อ้อย การวัดความหวาน หลายความยาวคลื่น เครื่องเทียบแสง
คำเฉพาะ(ภาษาอังกฤษ)
NIR, sugar cane, sweetness measurement, Multi-wavelength, photometer
เนื้อหาเผยแพร่