โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2558
เลขที่สัญญา
PRP5805021670
ชื่อโครงการภาษาไทย
การประยุกต์วิทยาการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มโคต้นน้ำสำหรับการขุนโคลูกผสมพื้นเมือง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
Applications of animal reproduction science to increase upstream cattle for crossbred fattening beef production
ประเภทโครงการ
เชิงสาธารณะ
วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดโครงการ
27/08/2559 ถึง 26/08/2560
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
หน่วยงานรับทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระยะเวลาโครงการ
1 ปี 0 เดือน
คำเฉพาะ(ภาษาไทย)
วิทยาการสืบพันธุ์, การวิจัยเชิงปฏิบัติการและพื้นที่, โคต้นน้ำ, การขุนโคลูกผสมพื้นเมือง
คำเฉพาะ(ภาษาอังกฤษ)
animal reproduction science, action and area based research, upstream cattle, crossbred fattening beef
เนื้อหาเผยแพร่