โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2559
เลขที่สัญญา
PRP5905020220
ชื่อโครงการภาษาไทย
การใช้เชื้อรา Trichoderma sp. และ salicylic acid เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใบจุดของกล้วยหอมทองในระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
Use of Trichoderma sp. and salicylic acid for improving the efficiency of controlling leaf spot disease of Hom Thong banana under organic agriculture for export
ประเภทโครงการ
เชิงสาธารณะ
วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดโครงการ
01/04/2559 ถึง 31/03/2560
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระณีย์ ทองศรี
หน่วยงานรับทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะเวลาโครงการ
1 ปี 0 เดือน
คำเฉพาะ(ภาษาไทย)
ใบจุดกล้วย จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เกษตรอินทรีย์ กระตุ้นความต้านทาน
คำเฉพาะ(ภาษาอังกฤษ)
banana leaf spot, microbial antagonists, organic agriculture, induced resistance
เนื้อหาเผยแพร่