โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2561
เลขที่สัญญา
CRP6105020560
ชื่อโครงการภาษาไทย
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพทางการเกษตรของปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยด้วยนาโนเทคโนโลยีในการปลูกอ้อย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
Agronomic Effectiveness and Economical of Controlled Release Fertilizers by Nanotechnology Worthiness for Sugarcane Production
ประเภทโครงการ
เชิงพาณิชย์
วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดโครงการ
21/06/2561 ถึง 20/06/2562
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
นักวิจัยอาวุโส วิยงค์ กังวานศุภมงคล
หน่วยงานรับทุน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ระยะเวลาโครงการ
1 ปี 0 เดือน
คำเฉพาะ(ภาษาไทย)
ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย, กล้วยไม้, นาโนเทคโนโลยี
คำเฉพาะ(ภาษาอังกฤษ)
Controlled release fertilizer, Orchid, Nanotechnology
เนื้อหาเผยแพร่