โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2561
เลขที่สัญญา
CRP6105012340
ชื่อโครงการภาษาไทย
การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตจากเส้นใยชานอ้อยผสมยางธรรมชาติเพื่อผลิตบล็อกยางปูพื้นคอกปศุสัตว์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
Development of composite materials from bagasse fiber and natural rubber for rubber sheet cattle stall
ประเภทโครงการ
เชิงพาณิชย์
วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุดโครงการ
18/12/2561 ถึง 17/12/2562
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศุภรัตน์ เปียกลิ่น
หน่วยงานรับทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระยะเวลาโครงการ
1 ปี 0 เดือน
คำเฉพาะ(ภาษาไทย)
เซลลูโลส, เส้นใย, ยางธรรมชาติ, สารตัวเติมเสริมแรง, ของเหลือทิ้งจากการเกษตร
คำเฉพาะ(ภาษาอังกฤษ)
Cellulose, Fiber, Natural rubber, Reinforcing Filler, Agro waste
เนื้อหาเผยแพร่
ไม่มีข้อมูล